hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਟੋਟਰਸ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਟੋਟਰਸ

ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੋਟ੍ਰਾਸ ਹਨ. ਵੈਲਥ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਅਨਾਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਦੌਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਹੈ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

नमस्तेऽਸਤੁ ਮਹਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀਪੀਥੇ सुरपूषित .
ਸ਼ਚ੍ਚਕ੍ਰਗਦਾਹਸਤੇ ਮਹਲक्ष्ਮੀ ਨਮੋऽਸਤੁਤੇ ॥੧॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਮਸਤੇਸੁ ਮਹਾਮਾਯੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਤ੍ਯੇ ਸੂਰ ਪੁਜਿਤ |
ਸ਼ Shang੍ਗਾ ਚਕ੍ਰ ਗਦਾਹਸ੍ਤੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ || || ||

ਭਾਵ:
1.1: I ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਮਾਯਾ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ); ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਪੀਠਾ (ਉਸ ਦਾ ਘਰ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ.
1.2: (ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਸ਼ੰਖਾ (ਸ਼ੰਚ), ਚੱਕਰ (ਡਿਸਕ) ਅਤੇ ਗਾਡਾ (ਗਦਾ) ਉਸ ਵਿਚ ਹੱਥ; ਆਈ ਦੇਵੀ ਮਹਾਂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਨਮਸਕਾਰ गरुडारू आदि ਕੋਲਾਸੁਰਭਯੰਕਾਰੀ .
ਸਭपाਪਣ ਦੇਵੀ ਮਹਲक्ष्ਮੀ ਨਮੋऽਸਤੁਤੇ ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਮਸਤੇ ਗਰੁੜਾਰੁਧੇ ਕੋਲਾਸੁਰਾ ਭਯਾਂਗਕਰੀ |
ਸਰ੍ਵ ਪਾਪਾਹੇਹਰ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ || || ||

ਭਾਵ:

2.1: I ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾountedਂਟ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਗਰੁੜ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਲਾਸੁਰਾ,
2.2: (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ); ਆਈ ਦੇਵੀ ਮਹਾਂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ.

 

ਸੰਤਾਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ
ਸੰਤਾਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਸਭ ਜਾਣੇ ਸਰਵਰਦੇ ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਭਯਨਕਰੀ .
सर्वदुःख क ਦੇਵੀ ਮਹਲक्ष्ਮੀ ਨਮੋऽਸਤੁਤੇ ॥੩॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਸਰ੍ਵਜ੍yeੇ ਸਰ੍ਵ ਵਰਦੇ ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਾ ਭਯਾਂਗਕਰੀ |
ਸਰ੍ਵ ਦੁhਖਹੇਹਰੇ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ || || ||

ਭਾਵ:

3.1: (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਬ-ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ (ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ), ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ); (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਕੌਣ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ The ਦੁਸ਼ਟ(ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ),
3.2: (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ); ਆਈ ਦੇਵੀ ਮਹਾਂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਵਿਕਾਸ ਦੇਵੀ ਭੁਕਮੁਕਤਿਪਦਾਰੀਨੀ .
ਮੰਡਲਮੂਰਤੇ ਸਦਾ ਦੇਵੀ ਮਹਲक्ष्ਮੀ ਨਮੋऽਸਤੁਤੇ ॥੪॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਸਿਧੀ ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇਵੀ ਭੂਪਤੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਦਾਯੈਨੀ |
ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਰਤੇ ਸਦਾ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ || || ||

ਭਾਵ:

4.1: (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ directੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ); (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਕੌਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ (ਉਸਦੇ ਲੋਟਸ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ),
4.2: (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਸੂਖਮ ਫਾਰਮ of ਮੰਤਰ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ); ਆਈ ਦੇਵੀ ਮਹਾਂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

आंंदरिते ਦੇਵੀ ਆਦੀਸ਼ਕਤੀਮਹੇਸ਼ਵਰਿ .
ਯੋਗਜੇ योगसम्भुते ਮਹਲक्ष्ਮੀ ਨਮੋऽਸਤੁਤੇ ॥੫॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਆਦਯੰਤ ਰਹਤੇ ਦੇਵੀ ਆਦਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ |
ਯੋਗਜੇ ਯੋਗਸਮਭੁਤੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ || || ||

ਭਾਵ:

5.1: (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ (ਆਦੀ) ਅਤੇ ਅੰਤ (ਅੰਤਾ), ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ (ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ); ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ,
5.2: (ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਕੌਣ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜਨਮ (ਮਹਾਨ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ; ਆਈ ਦੇਵੀ ਮਹਾਂਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ.

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
2 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ