hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੁਰਗਾ ਸੁਕਤਮ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੁਰਗਾ ਸੁਕਤਮ

ਦੁਰਗਾ ਸੁਕਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਰਗਾ ਸੁਕਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਜਾਣੇ ਸੁਨਵਾਮ ਸੋਮਰਤੀਯਤੋ निदहाती ਵੇਦ: .
 ਨ: ਪਰਸ਼ਦਤਿ ਬਦਗਾਣਿ विश्वਵਾ ਨਾਵੇਵ ਸਿੰਧੂਨ ਦੁਰੀ ਕਿਸਯਗਨੀः ॥੧॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਜਾਤਾਵੇਦਸੇ ਸੁਨਵਾਮਾ ਸੋਮ-ਅਰਾਤਿਯਤੋ ਨਿਦਾਹਾਤਿ ਵੇਦਾਹ |
ਸਾ ਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਅਤਿ ਦੁਰਗੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾ ਨਾਵ[ਏਆਈ]ਵੀ ਸਿੰਧਮ ਦੁਰਿਤਾ-ਅਟੀ[ਮੈਨੂੰ]-ਅਗਨੀਹ || || ||

ਭਾਵ:

(ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)
1.1: ਉਸ ਨੂੰ ਜਟਾਵੇਦ (ਇਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਹਰ ਸੋਮਾ (ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਓ); (ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਟਵੇਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਕੌਣ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ (ਵੇਦ) ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ (ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ) (ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ),
1.2: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ (ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮਹਾਨ ਖ਼ਤਰੇ; ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਕ)

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਤਾਮਗਿਨਵਰਣਂ ਤਪਾ ਜਵਲੰਤੀਂ ਵੈਰੋਚਨੀਨ ਕਰਮਫਲੇਸ਼ੁ जुशुम् .
ਦੁਰੰਗਾ देवींशरणम्हं ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ सूत्री लेकिन ਨਮः ॥੨॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਤਮ-ਅਗਨੀ-ਵਰ੍ਣਨਮ ਤਪਾਸਾ ਜ੍ਵਾਲਾਨ੍ਤਿਯਮ ਵੈਰੋਕਣਿਮ੍ ਕਰ੍ਮ-ਫਲੇਸੁ ਜੁਸ੍ਤਮ੍ |
ਦੁਰਗਾਮ ਦੇਵੀ[ਐਨਜੀਯੂ]m-ਸ਼ਰਣਨਮ-ਅਹਂ ਪ੍ਰਪਦਯ ਸੁ-ਤਰਸੀ ਤਰਸੇ ਨਮਹ || || ||

ਭਾਵ:

(ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)
2.1: ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ, ਕੌਣ ਹੈ ਰੰਗ ਨੂੰ of ਅੱਗ (ਅਗਨੀ ਵਰਨਾ) ਅਤੇ ਭੜਕਦਾ ਨਾਲ ਤਪਾਸ (ਤਪਾਸਾ ਜਵਾਲਾਨਟੀਮ); ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ (ਤਪਸ ਦਾ) (ਵੈਰੋਚਿਨਿਮ), ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫਲ of ਕਾਰਵਾਈ (ਕਰਮਾਂ ਫਲਾ) (ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ),
2.2: ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵੀਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਸ਼ਰਨਮ ਅਹਮ) ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ (ਪ੍ਰਪਦੇ); (ਹੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਰੀ me ਦਇਆ ਨਾਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ),

ਚਿੱਤਰ ਸਰੋਤ: ਪਿੰਟਰੈਸਟ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਅਗਲੋ ਵਿਚਾਰण ਪਾਰ ਨਵ ਅਸਤਮਾਨ स्वਸਟੀਭੀਰਤੀ ਬਦਗਾਣਿ विश्वਵਾ .
ਪੂਛ ਧਰਤੀ ਬਹੁਲਾ  ਉਰਵੀ ਭਵਾ ਤੋਕਾਯ तनया ਸ਼ਨਯੋ: ॥੩॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਅਗਨੇ ਤ੍ਵਮ ਪਰਾਯਾ ਨੈਵੋ ਅਸਮਾਨ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਭਿਰ-ਅਤਿ ਦੁਰ੍ਗਾਨਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾ |
ਪੁਸ਼-ਕੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਹੁਲਾ ਨਾ ਉਰਵੀ ਭਾਵਨਾ ਟੋਕਾਇਆ ਤਨਿਆਇਆ ਸ਼ਾਮਯੋਹ || || ||

ਭਾਵ:

(ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)
3.1: O ਅਗਨੀ (ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ), ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ (ਇਸ ਸਮਸਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ); ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀ (ਵੀ), ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ (ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵ (ਸਮਸਾਰਾ),…
3.2: … (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਲਾਓ) ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, (ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ) ਬਣ ਜਾਵੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਜਾ. ਅਤੇ ਹਰੇ (ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ); ਅਤੇ ਭਰੋ us, (ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ) ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Bliss (ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ),

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਵਿਸ਼ਵਵਾਨ ਕੋਈ ਦੁਰਘਾ ਨਾवेदः ਸਿੰਧੂਨ  ਹੈ ਦੁਰਿਟੀਪੇਸ਼ਰੀ .
ਅਗਲੋ ਅਤਰਿਵਮਨਸਾ ग्रृਨਾਨੋਸ਼ਾਸਕਂ बोंधविता तनुनुम् ॥੪॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੋ ਦੁਰਗਾ-ਹਾ ਜਾਤਾਵੇਦ੍ ਸਿੰਧੁਮ ਨ ਨਵਾ ਦੁਰਿਤਾ-ਅਤਿ-ਪਾਰਸੀ |
ਅਗਨੇ ਅਤ੍ਰਿਵਾਨ-ਮਾਨਸਾ ਗ੍ਰਾਂਨਾਓ-[ਏ]smaakam ਬੋਧੀ[ਮੈਨੂੰ]-ਅਵਿਤਾ ਤਨੁਣਾਮ || || ||

ਭਾਵ:

(ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)
4.1: O ਜਟਾਵੇਦ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਤੁਸੀਂ (ਕਬਰ) ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ; ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ (ਸਮਸਾਰਾ),
4.2: O ਅਗਨੀ (ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ), ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਹਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ (ਜੋਸ਼ ਨਾਲ) ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤਰੀ (ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ (ਹੁਣ) ਹਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ (ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ)

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਪਦਨਾਤੈਦਂਸਮਾਨੁਗ੍ਰਗਮਿਨਿ ਹਵੇਮ परमात्सधਸਥ .
 ਨ: ਪਰਸ਼ਦਤਿ ਬਦਗਾਣਿ विश्वਵਾ ਵਾਕਮਿਡਵੋ ਬਹੁਤ ਦੁਰੀ ਕਿਸਯਗਨੀः ॥੫॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ:

ਪ੍ਰਤਨਾ-[ਏ]ਜੀਤਾ[ਐਨਜੀਯੂ]m-ਸਹਾਮਾਨਮ-ਉਗ੍ਰਾਮ-ਅਗਨਿ ਹੁਵੇਮਾ ਪਰਮਾਤ-ਸਾਧਸਥਾਤ |
ਸਾ ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ-ਅਤਿ ਦੁਰ੍ਗਨ੍ਨਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਕਸ੍ਮਾਦ-ਦੇਵਵੋ ਅਤਿ ਦੁਰਿਤਾ-ਅਤਿ[ਮੈਨੂੰ]-ਅਗਨੀਹ || || ||

ਭਾਵ:

(ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)
5.1: (ਉਹ) ਮਹਾਨ ਹੈ ਅੱਗ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ in ਬੈਟਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖਰਚੇ ਏ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਜਿੱਤਣਾ (ਦੁਸ਼ਮਣ); ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਭਾਵ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ),
5.2: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ (ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅੱਗ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅੱਗੇ (ਅੱਗੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ) ਬਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੁਸ਼ਮਣ (ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ) ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਗ.

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

 

0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
6 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ