hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ

ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਸੋਟਤਰਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਅਥ ਪ੍ਰਣਾਮ: ॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਅਥ ਪ੍ਰਣਾਮਾਮਹ ||

ਭਾਵ:

ਹੁਣ we ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

 ਖਾਕਾ  ਧਰਮस्य ਸਭਧਰਮਸ੍ਯਾਪਿਨੇ .
ਅਵਤਾਰਵਰਿਹਸਤਾਯ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਯ ਉਹ ਨਮः ॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਓਮ ਸ੍ਥਾਪਕਾਯ ਕੈ ਧਰਮਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵ-ਧਰਮ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਨੇ |
ਅਵਤਾਰਾ Var ਵਰਿਸਸ੍ਥਾਯ ਰਾਮਕ੍ਰਸ੍ਨਸਨ੍ਯੈ ਨਮh ||

ਭਾਵ:

1: (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਤ) ਦੇ ਧਰਮ (ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗ); (ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ (ਅਸਲ ਤੱਤ) ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ (ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗ)
2: ਕੌਣ ਏ ਅਵਤਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਫੈਲਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ (ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ); ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

 ਯਥਾਗ੍ਨੇਰਦਾਹਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀ: ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਥਿਰਤਾ ਹਿ ਯਾ .
ਸਭਿਆਚਾਰ ਫਾਰਮੈਟ ਸੰਤ ਸ਼ਾਰਦੰ ਪ੍ਰਣਾਮਯਮਹਮ ॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਓਮ ਯਾਥਾ-[ਏਏ]gner-Daahikaa ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਮਾਕਰਸ੍ਨੇ ਸ੍ਥਿਤਾ ਹਿ ਯਾ |
ਸਰ੍ਵ-ਵਿਦ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰੂਪਮ੍ ਤਮ ਸ਼ਾਰਦਾਮ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ[ਮੈਨੂੰ]-ਅੰਮ ||

ਭਾਵ:

Om, (ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ) ਕੌਣ, ਵਰਗੇ The ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ of ਅੱਗਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ inseparably ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ,
ਕੌਣ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ; ਨੂੰ ਖੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀI ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਲਾਮ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

 ਨਮः ਸ਼੍ਰਿਤੀਰਾਜਾਯ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੂਰਜ .
सच्चित्सुखवसरूपाय ਸਵਾਮੀਨੇ ਤੌਹਰਿਨੇ ॥

ਸਰੋਤ: Pinterest

ਅਨੁਵਾਦ:

ਓਮ ਨਮ Shri ਸ਼੍ਰੀ- ਯਤੀ-ਰਜਾਯਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੂਰਾਏ |
ਸੈਕ-ਸੀਟ-ਸੁੱਖਾ-ਸਵਰੂਪਾਇਆ ਸਵਾਮੀਨੇ ਤਪਾ-ਹਰਿਨਨੇ ||

ਭਾਵ:

1: Omਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ of ਭਿਕਸ਼ੂ, (ਕੌਣ ਹੈ) ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਵਰਗਾ ਭੜਕਿਆ ਸੂਰਜ,
2: ਕੌਣ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ of ਸਚਿਚਾਨੰਦ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ); (ਸਲਾਮ) ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀFree porn at freeporn.com 🍆💦💦😛 ਹਟਾਏ The ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

 ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗ੍ਰਸਤ ਹਨੁਮਦਭਵ ਭਾਵਿਤਮ .
ਨਮਾਮਿ स्वामीनं ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਦੇਤਿ ਨਾਮਿਤਮ ॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਓਮ ਰਾਮਕਰਸ੍ਨਾ- ਗਾਤਾ-ਪ੍ਰਣਨਮ ਹਨੁਮਾਦ-ਭਾਵਾ ਭਵਿਤਮ |
ਨਾਮਾਮੀ ਸਵਾਯਾਮਿਨ੍ ਰਾਮਕ੍ਰਸ੍ਨਸਨਨਨ੍ਦੇ[ਏਆਈ]ਤਿ ਸੰਜਨੀਤਮ ||

ਭਾਵ:

1: Om, (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਜਿਸਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਲੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਚਲਾਇਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ of ਹਨੂਮਾਨ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ),
2: ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਮੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ as ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨੰਦ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ).

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
2 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ