hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ - ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥਵਾਮੀ ਸतोत्र ਤੇ ਸਟੋਤਰਾ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ - ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥਵਾਮੀ ਸतोत्र ਤੇ ਸਟੋਤਰਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਰੰਗਨਾਥਰ, ਰੰਗਾ ਅਤੇ ਥੈਨਰੰਗਾਥਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਰੰਗਨਾਥਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ, ਸ੍ਰੀਰੰਗਮ. ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇਵਤੇ ਅਦੀਸ਼ੇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਜਬਧਨ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਸਰੂਪੇ ਸ਼ਰੂ ਸੰਤੂਰਤੀਰੂਪ .
ਸ਼ਸ਼ਾਕ੍ਰੁਪੇ रमनिरूपे ਸ਼੍ਰੀਰङ੍ਗਰੂਪੇ रमनं ਮਨੋ  ॥੧॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਆਨੰਦ-ਰੁੂਪ ਨਿਜਾ-ਬੋਧਾ-ਰੁੂਪ ਬ੍ਰਹਮਾ-ਸਵਰੂਪੇ ਸ਼ਰੂਤੀ-ਮੂਰਤੀ-ਰੁੂਪ |
ਸ਼ਸ਼ਾਂਗਕਾ-ਰੁੂਪੇ ਰਮਨੀਨੀਆ-ਰੁੂਪ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾ-ਰੁੂਪੇ ਰਮਤਾਮ ਮਨੋ ਮੈਂ || || ||

ਭਾਵ:

1.1 (ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਨਾਥ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਫਾਰਮ (ਅਦੀਸ਼ੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ) ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Bliss (ਅਨੰਦ ਰੁਪਿਆ), ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਨੀਜਾ ਬੋਧ ਰੁਪ); ਉਹ ਰੂਪ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਵਰੂਪ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀਜ (ਵੇਦ) (ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੂਰਤੀ ਰੁਪੈ),
1.2: ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਠੰਡਾ ਚੰਦ (ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਾ ਰੁਪਿਆ) ਅਤੇ ਹੋਣ ਨਿਹਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ (ਰਮਣੀਆ ਰੁਪਿਆ);
ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ of ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾ (ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ) (ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ).

ਸਰੋਤ - ਪਿੰਟਰੈਸਟ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਕਾਵਰੇਟੀ ਸੁਰਾਣਾਵਿਲੋਲੇ ਮਨਦਰਮੂਲੇ ਧਰਤਚਾਰੁਕੇਲੇ .
दैत्यान्तकालेऽखिललोकले ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਲੀ रमनं ਮਨੋ  ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕਾਵੇਰੀ-ਟਾਇਅਰ ਕਰੁਣਾ- ਵਿਲੋਲੇ ਮੰਡਾਰਾ-ਮੂਲੇ ਧ੍ਰਤਾ-ਕੈਰੂ-ਕੇਲੇ |
ਦੈਤਿਆ-ਅੰਤਾ-ਕਾਲੇ-[ਏ]ਖੀਲਾ-ਲੋਕਾ-ਲਿਲੀ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗੰਗਾ-ਲੀਲੇ ਰਮਤਮ ਮਨੋ ਮੈਂ || || ||

ਭਾਵ:

2.1 (ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਨਾਟਕ, ਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਇਆ ਤੇ ਬਕ of ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ (ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ); ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖੇਲ ਸੁੰਦਰ Sportive ਮੰਨ ਕੇ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਰੂਟ ਦੀ ਮੰਡਰਾ ਟ੍ਰੀ,
2.2: ਉਹ ਪਲੇਅ ਉਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ The ਭੂਤ in ਸਾਰੇ The ਲੋਕਾ (ਵਰਲਡਜ਼);
ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ of ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾ (ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਾਨਾਥ) (ਉਹ ਖੇਲ ਮੇਰੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ)

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਲਕਸ਼ਮੀਨੀਵਾਸੇ ਜਗਤਾੰ ਨਿਵਾਸੇ हृदयत्पद्मवासे रविਬੀਮਬਸੇ .
ਜਨਮਾਨਿਸ गुण ਸ਼੍ਰੀਰਾङ੍ਗਵਾਸੇ रमनं ਮਨੋ  ॥੩॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ- ਨਿਵਾਸੇ ਜਗਤਤਮ ਨਿਵਾਸੇ ਦਿਲ-ਪਦਮ-ਵਸੇ ਰਵੀ-ਬਿਮਬਾ-ਵਸੇ |
ਕ੍ਰਿਪਾ-ਨਿਵਾਸੇ ਗੁਣਾ-ਬ੍ਰੰਦਾ-ਵਸੇ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾ-ਵਸੇ ਰਮਤਾਮ ਮਨੋ ਮੈਂ || || ||

ਭਾਵ:

(ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ) ਉਹ ਅਬੋਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਵੈਕੁੰਠ ਵਿਚ), ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ (ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ), ਉਹ ਅਬੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਟਸ ਦੀ ਦਿਲਭਗਤਾਂ ਦੀ (ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨਾ ਵਜੋਂ), ਅਤੇ ਉਹ ਅਬੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਓਰਬ ਦੀ ਸੂਰਜ (ਸੂਰਜ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ),
3.2: ਜੋ ਕਿ ਅਬੋਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਇਆ, ਅਤੇ ੳੁਹ ਅਬੋਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਣ;
ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਕਾਨ of ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾ (ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ) (ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ)

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ